- OUDERS -

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze MR bestaat uit de volgende personen:
Vanuit de ouders: Mark Klein Gunnewiek, Marieke Rots en Lea Wamelink.
Vanuit het team: Tjeerd Klein Gunnewiek, Rosalie Spijkers en Yannick Prinsen.

De wet bepaalt dat elke school een MR dient te hebben. Op onze school bestaat deze uit een oudergeleding van drie ouders en een personeelsgeleding van drie leerkrachten. De oudergeleding komt door verkiezing tot stand, terwijl de personeelsgeleding bij toerbeurt wordt ingevuld, voor een periode van 4 jaar.

Bij elke MR vergadering is de directeur aanwezig om informatie te geven en vragen te kunnen beantwoorden
De MR behartigt de belangen van de ouders, leerlingen en leerkrachten van onze school. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR recht op inspraak of advies.

De MR heeft de bevoegdheid alle schoolse aangelegenheden te bespreken. Zij kan voorstellen doen en haar standpunt kenbaar maken aan b.v. het bestuur. Voor bepaalde zaken heeft het bestuur de instemming van de MR nodig.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en mogen derhalve door u als ouder bijgewoond worden. Op het mededelingenblad zullen we steeds de vergaderdatum vermelden. Mocht u geïnteresseerd zijn in de agenda, neem dan even contact op met de voorzitter of een van de leden.

Vergaderdata:
  • 16 november 2022
  • 01 maart 2023
  • 19 april 2023
  • 21 juni 2023

Ouderraad (OR)

De bezetting van de OR:
Voorzitter: Marleen Klein Gunnewiek
Secretaris: Rob Steuber
Penningmeester: Chiara van Bergen – Monasso

Vanuit het team: Judith Wopereis

De OR van 't Carillon is een gekozen afvaardiging van de ouders die een kind op onze school hebben. Zij worden betrokken bij het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten.

Schooloudercontact

Ouderportaal Social Schools
Wij werken met Social Schools. Social Schools is een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?
De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kunt u deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. U kunt agendapunten in uw app rechtstreeks toevoegen aan uw telefoonagenda. Zo ontvangt u op tijd herinneringen en vergeet u nooit evenementen.

Afgesloten omgeving
Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.